reklam banner'' width= |
| ”reklam
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

HZ İBRAHİM KİMDİR?

29 Haziran 2019 - 14:33
. reklam banner''width=

Cami imamlarının en çok istismar ettiği peygamber. Hz İbrahim İslam’ın en önemli Ulul emir peygamberlerinden biridir. Ayrıca Hz İbrahim Peygamberlerin iman atası olarak isimlendirilir. Kâbe’yi yeniden imar ve inşa eden kişidir. Kuran’ı Kerim, Hz. İbrahim’i başlı başına bir Ümmet olarak niteler. Yani O, yaşadığı devirde Allah’ın birliğine inanan ilk ve tek kişiydi. Bu nedenle de arasında yaşadığı toplumla sürekli mücadele halinde olmuş ve bu mücadeleye öncülük etmiştir.
Hz. İbrahim, oğullarına İslamı tavsiye etmiş, Allah da Onun ailesini, seçip âlemlere üstün kılmıştır. Onun soyu içine peygamberlik ve Kitap yerleştirmiş, ödülü de daha dünyada iken verilmişti. Neslinden çok kimse Allah’ın buyruğuyla yol alan önderler peygamberler yapılmıştı.
İbrahim İsmail’le birlikte, Kâbe nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
Rabbimiz kabul buyur bizden yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. (2-Bakara/127. )
Kuran tıpkı Hz. Muhammet gibi onu da güzel örnek olarak takdim eder.
Doğrusu İbrahim de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır. 60-Mümtehane/4.
Kuran’da pazarlıksız imanın ve kayıtsız şartsız teslimiyetin sembol ismi olarak anılır. Aynı zamanda o Allah’ın dostu olarak nitelenir.
Bütün varlığıyla Allah’a adanan, sürekli iyilik yapan ve İbrahim’in iman ailesine ki Allah İbrahim’den hoşnut ve razı olmuştu, tabi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi.( 4-Nisa/125.)
Hz İbrahim Irak’ın güneyinde Ur şehrinde doğdu. Bugün ki Irak topraklarında bulunmaktadır. Söylentilere göre, Nemrut’a danışmanlık yapan, kâhinler varmış. Onlar yakında doğacak bir çocuğun saltanatına son vereceğini söylemişler. Bunun üzerine Nemrud yeni doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretmiş. Azer hamile eşini halkın gözünden saklayarak Basra ile Küfe arasında kalan Küse köyü yakınlarındaki bir mağaraya götürmüş Hz. İbrahim kameri aylardan muharremin ayında aşure günü bu mağarada dünyaya geldiği söylenir.
Ve Ur şehrinde yaşadığı daha sonra ailesiyle birlikte Anadolu’ya hicret etmişlerdi. Bir süre Urfa Harran Ovası’nda ikamet etmişler, sonra Şam ve Hama üzerinden Filistin’e geçmişlerdi. Filistin’de kıtlık olduğundan orada pek kalmadan Mısır’a ulaşmışlar, oradan da tekrar Filistin’e geri dönmüşlerdi. Mezopotamya, Harran, Şam, Filistin ve Mısır buralar Hz. İbrahim in yaşadığı coğrafyalardır.    
Hz İbrahim’in Sümer Sami soyundan olduğu söylenir. İbranice konuşurdu. Hz İbrahim’in İbranice ismi Tevrat’daki ismi Ebrahim’dir. Ebrahim cumhurun cemaatin atası demektir. Hz İbrahim’in soyu sümerdir.  Sümerler Aremice konuşurdu veya Süryani Sümerlerin dili idi.
Hz. İbrahim’e isnat edilen yalan iftirası?
Hz. İbrahim, putları kendisi parçaladığı halde; “ Büyüğüne sorun, O yapmıştır.”  biçiminde karşılık vermişti. Hz. İbrahim’in söylediği bu söz bazı haberlerde yalan söylemek biçiminde nitelenir. Bu haberlere bakılırsa başka iki yalan daha vardır. Bunlardan birincisi; Hasta olmadığı halde hastayım demesi. İkincisi Hz İbrahim’in kendi eşini (76 yaşında olan) Firavun’a Kız kardeşim diye tanıtarak yalan söylemesi.
El insaf ulul emir, iman atası, birçok peygamberin atası olan, Allah’a dost Halil olan bir peygambere bu iftira nasıl yakıştırıyor, anlamak mümkün değil. Hz. İbrahim’in bunları veciz anlamlarda cevaplandırmıştır. Zira maksadı muhataplarını akıl ve düşünceye sevk etmekti. Ve cahil muhataplarını susturmaktı. Bu sözleri ancak söylendikleri atmosferde değerlendirilebilir. Hz. İbrahim’in çağındaki insanların düşünce yapısıyla ilişkisi olabilir.
Kuran’da 26 sure 56 ayette Hz. İbrahim yüce Allah’ tarafından övülmüş Ulul emir bir peygamberdir. Hz. İbrahim’in sağlam inanç, büyük cesaret, kahramanlık ve fedakârlık isteyen tavırlarını sıraladıktan sonra, merhum Elmalılının şu güzel gözlerine kulak verelim. “Kalbini irfana, dilini burhana, bedenini ateşe, çocuğunu kurbana, malını misafir ağırlamaya ve iyilik yapmaya teslim ve tahsis ederek kulluk ve sevgide kahramanlığını ispat etmiş bir İbrahim’e yalan isnat etmek kadar haksızlık ve hakaret olamaz.”
Hz İbrahim Nuh’un oğlu Sam soyundandır. Nuh tufanından sonra Nuh’un oğlu Mezopotamya’ ya yerleşmiştir. MÖ 2800 yıl evvel Sami toplumundan da Sümerler oluşmuştur. Hz İbrahim’in babası Put ustası olan Azer’dir. Azer 205 yaşında ölmüştür. Asıl ismi Ather lakabı putçu Azer’dir. Hz İbrahim Suriye’de Hebron kentinde 135 yaşında vefat etmiştir. Şimdi bu kent Kuran’da Onu niteleyen el- Halil ismiyle anılmaktadır. İslami anlatımlara göre; O ve eşi Hac er’le birlikte Mekke’de Beytullah’ın yanında Hicr denilen yerde metfundur.(yatır). Hz İbrahim Peygamberlerin iman atasıdır. Buda unun delilidir;
Ve siz (ey israiloğulları) Yakub’un ölüm döşeğinde oğullarına, benden sonra neye kulluk edeceksiniz, diye sorduğunda, onların da, senin ve atalarının İbrahim, İsmail ve İsak’ın da ilahı olan tekilaha kulluk, edeceğiz ve yalnızca Ona teslim olacağız, dediklerine şahit olmadınız mı.(2-Bakara/133.) 
Hz İbrahim’in ateşe atılması Mezopotamya’da olmuştur. Hz. İbrahim’in o bölge insanlarının ekmek pişirdiği tandıra atıldığı rivayet edilir. Bir başka rivayette Hz İbrahim’e öfkeyle kızan insanların Yüce Allah onların gönlündeki ateşi söndürdüğü şeklinde yorumlar yapılmıştır.
Günümüzdeki Şanlıurfa’daki Balıklı Göl’le Hz. İbrahim’in hiçbir alakası yoktur. Balıklı Göl’ü o devirde yaşayan Bizans kralı kızına yaş günü hediyesi olarak yaptırmıştır. Daha sonradan gelen bir başka Bizans kralı da orayı kiliseye çevirdi. Kutsal bölge ilan etmiştir. İnsanlar gelsin ve ziyaret etsinler diye. Mekke’de bulunan Kâbe’ye muhalefet için yaptırdığı bilinir. O bölgede yaşayan Bizans kralı, ise İsa dinine mensup bir Hıristiyan’dı. Daha sonra bugün ki haline dönüşmüştür. (Kaynak M. İslamoğlu ve Tarihçi Murat Bardakçı.)
Hz İbrahim ilk sünnet olan peygamberdir, kişidir. 99 Yaşında sünnet olmuştur. Diğer Peygamberlerin sünnetli olup olmadıkları hakkıda hiçbir bilgi yoktur.  Bu sünnetin amacı ise yaşadığı O çağda Sümer toplumunda salgın bir hastalık virisune karşı önlem almak için, Sümer erkeklerin hepsi sünnet olmuşlardır. Meşhur Sümer Kralı Hamburabi’nin talimatı ile sünnet olayı gerçekleştirilmiştir.
Hz İbrahim’in sünneti hitan geleneğine uyarak 99 yaşında sünnet olmuştur. Erkeklerin sünnet olması Hz İbrahim’den Sümerlerle başlamıştır. Sümerlerde Sünnet olmak gelenekti. Hz İsmail ise 13 yaşında sünnet olduğu söylenir.
Sünnet olmak Yahudilerde ise farzdır. Çocukları 8 günlük olunca sünnet olurlar. Sünnetin manası şudur.;Sünnet olan kişi elini, dilini gözünü, kulağını ve kalbini Allah’a teslim eden kişi demektir.
Hz İbrahim gerçekten ateşe atıldımı?
Bakın bu konuyu mütercim ilahiyatçı yazar Ahmet Baydar, şöyle anlatır;
Kuran, Hz. İbrahim’in fiilen ateşe atılmış olduğundan söz etmez. Hiçbir yerinde de, Hz. İbrahim’in maddi varlığıyla ateşe atıldığını ve mucizevî bir biçimde yanmadan o ateşin içinde tutulduğunu beyan eden bir ifadeye rastlanmaz. Dahası, müşriklerin İbrahim’e tuzak kurmak istedikleri, ama bunda başarılı olmayıp hüsrana uğradıklarını, Allah Onu ateşten kurtardı açıklamasından daha sonra beyan edilmektedir. Ayrıca, 21 Enbiya./70-71 ayetleri yine bu surenin yetmiş birinci ayetinde Lut’un da İbrahim’le birlikte kurtarılarak mübarek bir yere ulaştırdıkları beyan edilmektedir. Bu iki peygamberin aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşamış olmaları, her ikisinin de toplum karşısında yaşamış olmaları, her ikisinin de toplum karşısındaki durumunu anlatmak için ortak bir fiilin kullanılması, İbrahim’in fiili bir ateşe atılmadığı, ama Lut ile birlikte toplumsal bir baskı ateşine tabi tutuldukları görüşünü haklı göstermektedir.
‘Yani Allah Onu ateşten kurtardı’ ifadesinden Onun ateşe hiç atılmamış olduğunu anlamamız mümkündür. Anlaşılan odur ki Hz. İbrahim toplumsal bir muhalefete ve şiddetli bir zulme maruz kalmıştı. Fakat İbrahim, onların bu taassup ateşine karşı gösterdiği direnç sayesinde sonraki hayatında üstün bir manevi güce, ruhsal kararlılığa ve iç huzuruna erişmişti.
İşte bu durumu Kuran temsili bir uslub içinde anlatmaktadır. Sonunda Hz. İbrahim ve kardeşinin oğlu Lut, inançsızlardan kurtarılıp, içinde âlemlere bereketler saklanılan bir toprağa ulaştırılmıştı. Onların hicret seyri, Kuran’ı Kerimde ayrıntılı değildir. Fakat Kitab-ı Mukaddeste hicretle ilgili geniş bilgi verilir.
Yani Ahid’in anlatımına göre bu hicret özet olarak şöyledir; Allah, İbrahim’e Kildanilerin oturduğu Mezopotamya’daki akrabalarının yanından çıkıp göstereceği topraklara gelmesini emreder. O da bu memleketten ayrılıp önce Harran’a gelir, babası öldükten sonra da oradan Kenan topraklarına geçer. Hz. İbrahim yanına amcaoğlu Lut’u da alıp yola çıkarlar. Onun bu topraklara gidiş nedeni ticaret amaçlıdır. Fakat Kenan ilinde kıtlık olur. Bu nedenle oradan da hemen Mısır’a göçerler, Mısır da birkaç yıl kalırlar. Oradan da tekrar Kenan diyarına dönerler.
Dönüşlerinde Mısır hükümdarı onlara koyun, sığır, eşek, deve, köle ve cariyeler vererek uğurlar. Hac er’de bu cariyeler arasındadır.
Hz. İbrahim’in yeğeni Lut Erdem havzasına gider. Burası Sodam ve Gomorra kentlerinin bulunduğu yerdir. Fakat orada ahlaksız bir toplum yaşamaktadır. Yüce Allah Lut’u oraya elçi atar. Kuran’ı Kerim de Lut kavminin sonunun nasıl olduğunu anlatır.    
Hz İbrahim ateşe atılma olayından sonra yaşadığı Mezopotamya’yı terk etmiştir. Yanında sadece eşi Sara ve amcası olan Lut vardır. Hz. İbrahim’in mısır yolculuğun da yanında kavmi (milleti) yoktu. Yardımcıları (koyun çobanları)vardı. Hz. İbrahim kendi tek başına bir ümmetti.
ÖTE yandan (İbrahim’e gelince) Kavminin tek cevabı, Onu öldürün ya da yakın demekten ibaretti, fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz inanan bir toplum için, bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır.( 29-Ankebut/24.)
Kuranı Kerim; 29/24. Onların sefil ve ezil eden şeyin cinsi Kuran’da belirtilmez. Fakat söylentiye göre; Hz. İbrahim’im hicretinden sonra Nevrud’un yurdunu sivrisinekler kuşatır. Pek çok kimse sivrisinek yüzünden ölür. Nemrud un ölümü de burnundan girerek beynine kadar ulaşan bir sivrisinek yüzünden olur.
DEVAM EDECEK.
 

Bu yazı 550 defa okunmuştur .
DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir... Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. reklam banner''width=

YORUMLAR

  • 0 Yorum