SULTANHANI 3.ETAP TOKİ KONUTLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sultanhanı Belediye başkanı Fahri Solak Sultanhanı ilçesine 3. Etap Toki Konutu müjdesini verdi.

SULTANHANI 3.ETAP TOKİ KONUTLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sultanhanı Belediye başkanı Fahri Solak Sultanhanı ilçesine 3. Etap Toki Konutu müjdesini verdi.

SULTANHANI 3.ETAP TOKİ KONUTLARI BAŞVURULARI BAŞLADI
Editor: Haber Botu
16 Aralık 2019 - 17:15

Sultanhanı Belediye başkanı Fahri Solak Sultanhanı ilçesine 3. Etap Toki Konutları'nın müjdesini verdi.
Ankara'da Toki Başkanı Ömer Bulut ve Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ile görüşen Başkan Solak Sultanhanı ilçesinde 3. Etap Toki Konutları yapılacağını açıkladı.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak açıklamasında "TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut Ve Başkan Yrd. Sayın Hakan Akbulut ile görüşmemiz sonucunda Sultanhanı 3.Etap TOKİ Konutlarımız için Talapler Bugünden itibaren Başlamıştır. Aksaray Ak parti milletvekillerimize ve il Başkanımıza,  İlçe halkımız adına çok teşekkür ederim" dedi.

 

SULTANHANI 3. ETAP TOKİ YAPILACAK YER VE BAŞVURU ŞARTLARI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi' kapsamında yapılacağı öğrenildi.

Sultanhanı ilçesi'nin Doğusunda Aksaray yolu girişinde yapımı Devam eden 2. Etap Toki konutlarına ek olarak yine aynı bölgeye yapılacağı öğrenilen SULTANHANI 3. ETAP TOKİ KONUT Projesi için Başvurular başladı. Sultanhanı Ziraat bankası aracılığı ile alınacak başvurular için Sultanhanı Belediye başkanlığından daha fazla bilgi alınabilir.

İŞTE TOKİ TARAFINDAN AÇIKNALAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

SOSYAL KONUT PROJESİ   BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
 
Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.ş.’nin Proje Ġlinde bulunan yetkili ġubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.
 
Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
 
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL
 
Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;
 
 
 1. Kategori olan “şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
 
 1. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
 
 1. Kategori olan “Diğer alıcı adayları
 
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
 
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati şdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
 
SatıĢa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.
 
ÖDEME:
 
Hak sahiplerine konutlar;
 
SatıĢ fiyatının %10’u peşin (BaĢvuru bedeli düĢüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.ġ. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
 
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 
Projenin yeterli talebin oluĢmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, baĢvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir Ģekilde iade edilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
Projeye baĢvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 
 1. T.C. vatandaşı olması,
 
 1. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koĢulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
 
 1. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eĢleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut Ġdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
 
 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (istanbul Ġli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve
Yetimleri Hariç)
 
 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 
 1. BaĢvuruları yapacak vatandaĢlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
 
 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peĢin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit baĢlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle baĢlayacak Ģekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
 
BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :
 
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri
 
Başvuru sahipleri;
 
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;
 
 • şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 
 • Engelli vatandaĢlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teĢekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 
 • Yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.
 
 
Başvuru işlemleri sırasında;
 
2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
 
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
 
(ġehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 
KURA ÇEKİLİŞİ :
 
Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve idare yetkilileri denetiminde gerçekleĢtirilecektir.
 
 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan
 
ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan baĢvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
 
2) “En Az %40 Engelli VatandaĢlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
 
 1. Diğer Konut Alıcı Adayları için idaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
 
 1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili ġişe’lerinden geri alabilecektir.
 
 1. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra idare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
 
 1. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
 
 
 
SÖZLEŞME İMZALANMASI:
 
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Temerküz ġubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
 
Sözleşme imzalama aşamasında;
 
 1. Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il
 
sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
 
 1. Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (istanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 
 
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru
 
şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
 
KDV ÖDEMESİ;
 
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.
 
Gayrimenkul Satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54
 
 
 Sultanhanı Gazetesi
 

 

--

YORUMLAR

 • 0 Yorum